نام واحد صنفیشناسه واحد صنفیآدرستلفن
گل برگ0444830094خيابان اميريه جنوبي کد پستي: 9413883816
عبدي0444830427خيابان طالقاني غربي بعد از چهار راه اميريه کد پستي: 9414834175
فيروزه0447399414خيابان چمران نبش وقار 25کد پستي: 9418634734
گل فروشی باران0137490770حاشيه میدان فردوسی کد پستي: 941491447905832241498
گل فروشی رضایی0278024097بسیج ندارد معضمی 111کد پستي: 941595663505840
گل فروشی اسدی0137491885چهارراه زایشگاه ندارد 0کد پستي: 941885553405840
گل فروشی آیتی فرد0137494582خيابان طالقاني شرقي مقابل مدرسه سميه کد پستي: 941884419605840
گل فروشي آذري0137467369خيابان رضا امامی جنوبی نبش كوچه وطنکد پستي: 941397438505840
آینده سبز0466190535بجنورد ، شرق سپاه ، خیابان امام محمد باقر ، خیابان شهید مین باشی ، پلاک 18 ، طبقه همکفکد پستي: 941778854309155844714