ماهان گل

آدرس: مشهد – فرامرزعباسی -بلوار فردوسی – خیابان مهدی [فردوسی ۱۵] – طبقه اول

کد پستی: ۹۱۹۷۹۸۸۹۸۴

شماره تماس:۰۵۱۳۷۶۲۷۹۴۳