۰۴۶۶۸۸۰۲۰۰مشهد – رضاشهر – خیابان استادحامد (رضوی ۲ پیروزی ۷) – خیابان فرخی ۶(استادحامد ۳) – پلاک ۸۲ – طبقه همکفکد پستی: ۹۱۷۷۷۶۴۳۴۸۰۵۱۳۱۱۱۱۱۱۱